رئیس سازمان بسیج حقوق دانان به مناسبت ايام اسارت كاروان حسیني در یادداشتی عنوان کرد:
دکتر علی بهادری، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی با عنوان درس هایی حقوقی از "ما رأیت الا جمیلا" نوشت:
تشدید برخورد قانونی با قاچاقچیان چوب
اگرچه متولی اصلی حفظ و حراست از جنگلهای کشور وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست بشمار می روند اما این مسئله مانع از عدم توجه دستگاه قضایی به موضوع نبوده
سید محمد مهدی غمامی؛
مصوبه و الگوی جدید قراردادی مستقر بر نظام آشفته و غیر منسجم حقوقی کشور استوار شده و از این جهت مستمسکهایی دارد تا اصول کلی حقوقی و نصوص قانون اساسی و همچنین روح حاکم بر قوانین را مخدوش سازد.
رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی عنوان کرد:
علی بهادری، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی با عنوان از جیب مردم، بنام برجام، به کام دولت نوشت:
شهادت امام محمد باقر را خدمت عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم