نظر حقوقی شما از پرونده FATF

به نفع مصالح کشور
۱۴% (۱ نظرسنجی)
به زیان مصالح کشور
۵۷% (۴ نظرسنجی)
بی اثر
۲۹% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۷