نظر حقوقی شما از پرونده FATF

به نفع مصالح کشور
۱۷% (۱ نظرسنجی)
به زیان مصالح کشور
۵۰% (۳ نظرسنجی)
بی اثر
۳۳% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۶