نظر حقوقی شما از پرونده FATF

به نفع مصالح کشور
۲۰% (۱ نظرسنجی)
به زیان مصالح کشور
۶۰% (۳ نظرسنجی)
بی اثر
۲۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۵