نظر حقوقی شما از پرونده FATF

به نفع مصالح کشور
۱۳% (۱ نظرسنجی)
به زیان مصالح کشور
۶۳% (۵ نظرسنجی)
بی اثر
۲۵% (۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۸